De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Brede belangenbehartiging

De scholen en kindcentra die onder SKOBOS vallen hebben ieder een eigen medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn. Naast die medezeggenschapsraden is er ook een bovenschoolse raad die de belangen organisatiebreed behartigt: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR nemen alle medezeggenschapsraden zitting.

De taak van de GMR

De GMR is een wettelijk orgaan dat bevoegdheden heeft rondom advies, instemming en informatie. Samen met de GMR werken we op een open en transparante wijze aan het vinden van draagvlak voor en het reflecteren op het operationeel beleidskader.

De samenstelling van de GMR

De MR-leden van de scholen en kindcentra van SKOBOS kiezen de leden van de GMR. Elke school en elk kindcentrum wordt in de GMR vertegenwoordigd door een ouder en een personeelslid. Het aantal ouders en medewerkers in de GMR is gelijk en ieder lid neemt zitting voor drie jaar. De samenstelling van de GMR is als volgt:

  • Bertine van Esch - van de Sande (ouder de Plataan)
  • Bianca Moelans - Vriens (personeel de Beerze)
  • Edith Hoeks (ouder de Linde)
  • Fons Peeters (ouder de Plataan)
  • Lenne van Hamont (personeel Linde)
  • Naomi van den Broek (ouder de Fonkeling)
  • Susan Quirijnen (ouder de Beerze)
  • Yvonne Creemers (personeel Fonkeling)