De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Brede belangenbehartiging

De scholen en kindcentra die onder SKOBOS vallen hebben ieder een eigen medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn. Naast die medezeggenschapsraden is er ook een bovenschoolse raad die de belangen organisatiebreed behartigt: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR nemen alle medezeggenschapsraden zitting.

De taak van de GMR

De GMR is een wettelijk orgaan dat bevoegdheden heeft rondom advies, instemming en informatie. Samen met de GMR werken we op een open en transparante wijze aan het vinden van draagvlak voor en het reflecteren op het operationeel beleidskader.

Vergaderdata 2023-2024

  • maandag 25 september 2023
  • dinsdag 21 november 2023
  • woensdag 24 januari 2024
  • donderdag 21 maart 2024
  • dinsdag 28 mei 2024
  • dinsdag 25 juni 2024 (optioneel)

De samenstelling van de GMR

De MR-leden van de scholen en kindcentra van SKOBOS kiezen de leden van de GMR. Elke school en elk kindcentrum wordt in de GMR vertegenwoordigd door een ouder en een personeelslid. Het aantal ouders en medewerkers in de GMR is gelijk en ieder lid neemt zitting voor drie jaar.

Contact met de GMR

De GMR heeft een e-mailadres waar u met vragen of opmerkingen terecht kunt: skobos.gmr@skobos.nl.