Passend onderwijs

Een passende plek voor elk kind

Elk kind verdient onderwijs dat past bij zijn of haar talenten en mogelijkheden. Om in te spelen op uiteenlopende en specifieke behoeften zijn we altijd bezig met differentiatie (denk aan het aanpassen van instructies en instructietijd) en maken we groepsplannen. Op die manier zorgen we ervoor dat ook kinderen met specifieke behoeften op het gebied van leren, gedrag of fysiek welzijn hun weg vinden in ons onderwijs.

Ondersteunen waar het kan

SKOBOS streeft naar goed onderwijs voor alle kinderen. Kinderen krijgen op school de ondersteuning die passend is: zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. We evalueren regelmatig. Is er meer of juist minder nodig? Dan passen we het niveau van ondersteuning aan.

Soms lukt het een school niet om op de behoefte in te spelen, ondanks alle inzet en expertise. Dan zoekt zij, in overleg met de ouders, een geschikte onderwijsplek in de buurt die dit wel kan. Om dat op een goede manier te doen, werken de scholen van SKOBOS samen met andere reguliere en speciale scholen in de regio. Dit doen zij in het samenwerkingsverband Passend onderwijs De Kempen.

Passend onderwijs continue in ontwikkeling

Binnen SKOBOS is passend onderwijs een thema waar alle kindcentra zich continue in ontwikkelen. Daarin spelen onder andere de 1-Zorgroute en de groepsplannen een rol. Ook richt SKOBOS zich op specifieke zaken, zoals het aantrekken of opleiden van reken- , taal- en leesspecialisten, intern begeleiders en gedragsspecialisten om de opbrengsten op deze gebieden te vergroten. Het doel is dat de kindcentra zich de komende jaren zodanig ontwikkelen dat ze over elk kind een uitspraak kunnen doen en voor iedere leerling een aanbod kunnen ontwikkelen.

Samenwerkingsverband PO De Kempen

De schoolbesturen in De Kempen hebben de opdracht gekregen om aan alle kinderen in hun regio passend onderwijs te bieden. Hiervoor hebben zij zich verenigd in Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen. Zoals gezegd maakt SKOBOS hier ook deel van uit.
Vanuit dit samenwerkingsverband werken zij nauw samen met gemeenten, scholen voor speciaal (basis)onderwijs en andere instanties binnen de gemeenten Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De Mierden, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Missie
Basisonderwijs dat het belang van het kind vooropstelt. Dat is afgestemd op de mogelijkheden en talenten van ieder kind. Dat ieder kind optimaal voorbereidt op een gelukkige, succesvolle toekomst in onze maatschappij. Onderwijs dat het liefst zo dicht mogelijk bij huis gegeven wordt. Kort samengevat is dat wat samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen wil bereiken.

Werkwijze
Binnen het samenwerkingsverband zijn de schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs. Het samenwerkingsverband zorgt, dat netwerken en samenwerken makkelijker gemaakt wordt. We stimuleren het uitwisselen van deskundigheid en we houden de in-, door- en uitstroomgegevens bij.

Op de website www.podekempen.nl vindt u meer informatie over de samenstelling, rol en ambities van het samenwerkingsverband en de afspraken en procedures die binnen het samenwerkingsverband gelden.

Ondersteuningsplanraad (OPR) PO De Kempen

De Ondersteuningsplanraad is een medezeggenschapsraad met instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van samenwerkingsverband PO De Kempen. Namens elk aangesloten schoolbestuur neemt één ouder en één leerkracht zitting in de raad.

De leden van de OPR kijken kritisch naar de plannen en het beleid van het samenwerkingsverband ten aanzien van passend onderwijs en ze denken hier ook in mee.
De OPR komt 4 à 5 keer per jaar bijeen. Deze bijeenkomsten vinden plaats bij het kantoor van het SWV op MFA Midden in Veldhoven, op donderdagen van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur.

Voor de OPR zijn wij altijd op zoek naar kandidaten (zowel uit de oudergeleding als uit de personeelsgeleding van de besturen) die op het niveau van het samenwerkingsverband kunnen denken. Men zit er niet in voor het eigen kind of school.
Op de website van PO De Kempen is meer informatie te vinden, zoals bijvoorbeeld de vacatures. Mocht u zich kandidaat willen stellen dan kunt u dit via de MR van uw school of de GMR van uw schoolbestuur kenbaar maken of contact opnemen met OPR PO De Kempen (opr@podekempen.nl).

Oudersteunpunt SWV PO De Kempen
Op de website van het Oudersteunpunt vinden ouders informatie over kinderen in de basisschoolleeftijd die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veelgestelde vragen en antwoorden. Ook uitleg van begrippen en handige links zijn op de website te vinden. Het steunpunt is te bereiken bij vragen of voor advies, al neemt het geen taken over van de scholen of
het samenwerkingsverband.
Het Oudersteunpunt SWV PO De Kempen heeft als doel om ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd te informeren en te ondersteunen. Het steunpunt bundelt signalen en brengt deze onder de aandacht van het samenwerkingsverband. Signaleren helpt ook bij de invulling van de taken en activiteiten van het steunpunt.
Het Oudersteunpunt SWV PO De Kempen is opgezet door ouders onder verantwoordelijkheid van SWV PO De Kempen.