Veiligheid bij SKOBOS

Samen werken aan een prettige sfeer

Kinderen zitten op school om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Ze zijn pas in staat om dat te doen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarvoor is het nodig dat ze zich kwetsbaar kunnen opstellen, dat ze zich gezien en geaccepteerd voelen en dat ze het gevoel hebben erbij te horen. Dat geldt niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor onze medewerkers. Daarom werken wij structureel aan een fijne, veilige en prettige sfeer op onze scholen en kindcentra. Zo willen wij incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, pesten, diefstal en agressie voorkomen. Dat doen we door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden. Hoe we dat doen staat omschreven in de sociale veiligheidsplannen van de scholen.

Sociaal veiligheidsplan

Een veilige omgeving voor kinderen, ouders en medewerkers houdt in dat er een prettige sfeer op school is. Om dat te realiseren hebben we beleid gemaakt.
Alle scholen van SKOBOS hebben een uitgewerkt sociaal veiligheidsplan. Daarin staat hoe de school omgaat met onveilige situaties, meldingen, pesten en incidenten. Zo'n plan is er ook op SKOBOS-niveau. Op elke school is er een anti-pestprotocol en er is een vertrouwenscontactpersoon, een aanspreekpunt pesten en een coördinator sociale veiligheid aangesteld. Daarnaast heeft elke school aandacht voor relationele en seksuele ontwikkeling en voor mediawijsheid.
Op SKOBOS-niveau hebben we ook een klachtenregeling, een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en we werken met een preventiemedewerker.

Vertrouwenscontactpersonen, aanspreekpunt pesten en coördinator sociale veiligheid

Soms bent u het niet eens met de gang van zaken op school. In de meeste gevallen is een gesprek met de leerkracht of met de directeur voldoende om de kwestie op te lossen. Zijn zij voor u, vanwege de aard van het onderwerp, niet de juiste personen om mee te praten of bent u er samen niet uitgekomen? Dan kunt u contact opnemen met de interne vertrouwenscontactpersoon van de school.
Kinderen, ouders en medewerkers kunnen bij de interne vertrouwenscontactpersoon terecht met (schoolgerelateerde) klachten of problemen. Alles wat besproken wordt, is vertrouwelijk. De interne vertrouwenscontactpersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenscontactpersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.

Als er sprake is van pesten op school kunnen kinderen, ouders en medewerkers terecht bij het aanspraakpunt pesten. Op onze scholen zijn dat dezelfde medewerkers als de interne vertrouwenscontactpersonen.

Naast een vertrouwenscontactpersoon hebben we op alle SKOBOS-scholen ook een coördinator sociale veiligheid. De coördinator ziet erop toe dat het protocol sociale veiligheid gevolgd wordt.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Elk jaar is er een groot aantal kinderen dat slachtoffer wordt van kindermishandeling. Wanneer je de landelijke cijfers bekijkt, is het duidelijk dat er op elke basisschool in Nederland een aantal kinderen in een jaar slachtoffer wordt. Meestal trekken zij niet zelf aan de bel en daarom zijn de mensen om het kind heen erg belangrijk.

Onze leerkrachten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak van kindermishandeling. Ze hebben intensief contact met de kinderen, waardoor ze vaak goed doorhebben of het goed of niet goed gaat met een leerling. Medewerkers kunnen kindermishandeling niet voorkomen of stoppen, maar kunnen (de vermoedens ervan) wel signaleren en hulpverlening op gang brengen. Is hier sprake van, dan volgen we hiervoor een zorgvuldig opgesteld protocol.

Infographic sociale veiligheid

In het kader van (sociale) veiligheid zijn er binnen onze organisatie diverse beleidsdocumenten en protocollen. Om de procedures die hierbij horen te verduidelijken, hebben we ze visueel gemaakt in een infographic die onderaan deze pagina te vinden is.