Bovenschoolse Plusklas van SKOBOS

Voor meer- en hoogbegaafde kinderen

Vanuit alle SKOBOS-scholen komen iedere week kinderen bij elkaar in onze bovenschoolse Plusklas bij Kindcentrum de Plataan. Op woensdagochtend krijgen de kinderen uit de groepen 3 tot en met 6 extra ondersteuning en op donderdagochtend kinderen uit groep 7 en 8.

Meer- en hoogbegaafde kinderen bij SKOBOS

Op onze kindcentra werken we vanuit de uitgangspunten van passend onderwijs en dat doen we ook bij de begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen. Allereerst is natuurlijk het herkennen en erkennen van belang, waarbij we naast intelligentie letten op de kenmerken perfectionisme, een kritische instelling, (hoog)sensitief, een sterk rechtvaardigheidsgevoel en een hoge mate van behoefte aan autonomie (Zijnskenmerken, Kieboom, 2017). Binnen de basisondersteuning zorgt iedere school voor een passend aanbod dat bestaat uit verdieping, verbreding en in sommige gevallen versnelling.

Inzet van specialist begaafdheid op school

Als we hiermee niet (voldoende) tegemoet kunnen komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling, kunnen we de hulp inroepen van de bovenschoolse specialist begaafdheid. Samen met de leerling, ouders, IB-er en eventueel andere begeleiders kijken we naar mogelijke aanvullingen op het ondersteuningsaanbod. Eén van de arrangementen die aangevraagd kan worden is die van deelname aan de bovenschoolse Plusklas. Plaatsing is in principe voor één jaar. Ieder jaar vindt er een tussenevaluatie en een eindevaluatie plaats. Tijdens de evaluatiemomenten wordt steeds overwogen of een leerling na een periode van extra ondersteuning terug kan naar de basisondersteuning in de eigen groep op de eigen school.

De Plusklas in de praktijk

Binnen de Plusklas wordt er gewerkt aan drie onderdelen: leren leren, leren denken en leren voor het leven. Dit houdt in dat het naast leervaardigheden vooral ook gaat over creatief denken, een growth mindset, executieve functies en stimuleren van de sociaal emotionele ontwikkeling door psycho-educatie en omgang met ontwikkelingsgelijken. Daarnaast is het begrip ‘leerhonger’ een vast onderdeel van de begeleiding in het onderdeel ‘Test-it’ waarin de kinderen zelf mogen gaan zoeken naar oplossingen van hun eigen (onderzoeks)vragen. Aan het eind van ieder Plusklasmoment krijgen de kinderen opdrachten mee naar hun eigen klas, zodat ze ook daar verder kunnen werken aan het aanbod vanuit van de Plusklas.